Sultech®

Sultech®

Technologia odzysku odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie

Posiadaczom lub wytwórcom odpadów niebezpiecznych, rozwiązując ich problemy z deponowaniem na składowiskach, oferujemy sprawdzone, ekologiczne oraz innowacyjne rozwiązanie w postaci TECHNOLOGI SULTECH® odzysku odpadów niebezpiecznych poprzez ich stabilizację w spoiwie siarkowym i zestalenie w wyrobach siarkobetonowych.

W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych opartych na betonach portlandzkich umożliwiamy przekształcenie odpadu niebezpiecznego w bezpieczny i użyteczny produkt co pozwoli na oszczędności związane z kosztami składowania odpadu i zapewni dodatkowy strumień pieniądza pochodzący ze sprzedaży wyrobów gotowych.

Wynikiem procesu stabilizacji może być prefabrykowany wyrób budowlany w postaci kra‑ wężnika, koryta odwadniającego itp. lub granulat betonu, który może być składowany na ogólnych zasadach jako surowiec do dalszej produkcji bez zagrożeń dla środowiska lub człowieka.

Nasza technologia jest niezwykle skuteczna w przypadku odpadów popiołów ze spalarnii odpadów zawierających metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, chrom, bar, cynk, miedź, żelazo, nikiel, arsen, mangan, magnez, ołów.

Skuteczność naszych rozwiązań docenili specjaliści z Narodowego Centrum Technologicznego Dekontaminacji Rtęci (RCTNDM, MAYASA) z Hiszpanii.

Nawiązana współpraca jest efektem badań porównawczych prowadzonych przez hiszpańską jednostkę, które wykazały największą skuteczność stabilizacji rtęci przy użyciu polimeru siarki Sulstar® .

Metoda wykorzystująca nasz polimer siarki Sulstar® jest sposobem neutralizacji odpadów rtęci wskazanym w Konwencji ONZ „MINAMATA”.

Rtęć jest uznana za jedną z najbardziej toksycznych substancji, groźnych dla środowiska oraz niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Z tego względu, w 2009 r. Rada Zarządzająca Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym międzynarodowym instrumentem prawnym.
Więcej informacji nt. Konwencji z Minamaty – www.mercuryconvention.org

 

Atuty

Wytrzymałość na ściskanie powyżej 50 MPa
Odporność na korozję i agresywne media w tym: kwasy, sole, ścieki, wodę morską
Bardzo wysoka mrozoodporność – min F150
Szczelność i bardzo niska nasiąkliwość – poniżej 1%
Niska emisja CO2 ze względu na niską temperaturę przetwarzania i niską energochłonność procesu
Produkcja betonu bez potrzeby stosowania wody
Krótki czas osiągania nominalnej wytrzymałości, poniżej 24 godzin

Zastosowania

Zastosowanie

 • Krawężniki
 • Odwodnienia liniowe
 • Płyty chodnikowe
 • Studzienki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Ciężary naprężające kolejowe sieci trakcyjne
 • Koryta odwadniające linie kolejowe

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wysoka gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, niska nasiąkliwość, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Umocnienia zbiorników wodnych
 • Elementy do budowy zbiorników retencyjnych
 • Umocnienia do brzegów koryt rzek

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie wody morskiej, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Rury
 • Studzienki
 • Osadniki
 • Elementy zbiorników

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność na działanie ścieków, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Zbiorniki
 • Bloki do budowy ścian działowych i oporowych
 • Płyty na podłoża składowisk odpadów

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Ruszty dla bydła i trzody
 • Płyty gnojowe, obornikowe
 • Zbiorniki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie ścieków, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po wyprodukowaniu

Dane techniczne

Analiza parametrów technicznych i eksploatacyjnych Sultech®

Własności Beton Sultech®Beton tradycyjny
Wytrzymałość na ściskanie50-90 MPA30-60 MPA
Odporność na korozję (woda morska, ścieki, kwasy, oleje)100%
Nasiąkliwość0.5%> 4%
MrozoodpornośćF500F50
Recykling100%0%
Emisja CO²0.42kg CO²/kg0.83kg CO²/kg
Czas osiągnięcia nominalnej wytrzymałościKilka godzin28 dni

Kontakt

Marcin Hiltawski

e-mail: marcin.hiltawski@marbetwil.com