Strona główna

Elektrownia wiatrowa

• Przeciwwagi wind serwisowych

Kolejowe sieci trakcyjne

• Ciężary naprężające sieci trakcyjne

Wytwórnia MMA

• Producent mieszanek mineralno-asfaltowych • Sulstar®DA – modyfikator MMA

Spalarnia odpadów

• Wytwórca odpadów w postaci żużli, popiołów i pyłów • Sultech® - technologia zamiany odpadów w użyteczny wyrób

Budowa drogi

• MMA modyfikowane Sulstarem®DA • Podbudowa drogi wykonana z Sulconcrete® • Wyroby prefabrykowane Sulbet®

Siarka

• Siarka z odsiarczania ropy naftowej lub gazu • Wykorzystywana w technologii Sulstar® do produkcji polimeru siarki

Rafineria

• Wytwórca siarki odpadowej i asfaltów drogowych • Sulstar® – technologia modyfikacji siarki w polimer siarkowy • Sulstar® DA – modyfikator asfaltów drogowych

Zakład Produkcyjny Marbetwil

• Dostawca rozwiązań technologicznych oraz wyrobów opartych na siarce

Porty i umocnienia brzegów morskich

• Sulbet® i Sulconcrete® – betony siarkowe odporne na wodę morską

Oferta

OFERUJEMY INNOWACYJNE, SPRAWDZONE I SKUTECZNE ROZWIĄZANA TECHNOLOGICZNE KLUCZOWYCH PROBLEMÓW PRZEMYSŁU

1. Kopalniom i hutom miedzi oferujemy licencje i know-how skutecznego rozwiązania problemu odpadów poflotacyjnych poprzez gospodarcze wykorzystanie w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, kolejowym i morskim,

2. Firmom z branży petrochemicznej, oferujemy licencje i know-how skutecznego rozwiązania problemu stałej siarki odpadowej z procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu poprzez zamianę w polimeryczne spoiwo stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym i morskim,

3. Producentom mieszanek mineralno-asfaltowych oferujemy licencje i know-how technologii zastępującej drogie bitumy drogowe przy jednoczesnym ulepszeniu nawierzchni drogowej,

4. Posiadaczom i wytwórcom odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie oferujemy licencje i know-how skutecznej stabilizacji i zestalenia w bezpieczne i użyteczne materiały budowlane,

5. Posiadaczom odpadów azbestowych (eternit) oferujemy licencje i know-how skutecznego rozwiązania ich problemu poprzez skuteczne związanie włókien azbestu polimerem siarki i zestalenia w bezpieczne i użyteczne materiały budowlane,

6. Firmom z branży petrochemicznej, oferujemy licencje i know-how innowacyjnego rozwiązania problemów szybkiego topienia stałej siarki odpadowej z procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu

 

PODSTAWĄ NASZYCH DZIAŁAŃ JEST INNOWACYJNA POLSKA TECHNOLOGIA PRODUKCJI POLIMERU SIARKOWEGO SULSTAR®

umożliwiająca uruchomienie Nowego Przemysłu produkcji siarkobetonów, siarkoasfaltów oraz stabilizacji odpadów.

Technologia Sulstar® zamiany siarki w nowoczesne spoiwo siarkowe, chroniona międzynarodowymi patentami, jest interesującą propozycją w szczególności dla firm petrochemicznych. Umożliwia bowiem rozwiązanie problemu siarki odpadowej, pochodzącej z instalacji odsiarczania ropy naftowej lub gazu ziemnego, wykorzystując ją jako surowiec do produkcji ekologicznych materiałów budowlanych.

Kierunki stosowania spoiwa Sulstar®:

  • produkcja siarkobetonów wielokrotnie bardziej odpornych na działanie wody morskiej, ścieków i kwasów, niż betony cementowe,
  • produkcja tańszych asfaltów drogowych o wyższej odporności na koleinowanie oraz lepszej przyczepności,
  • możliwość wytworzenia powłoki spoiwa siarkowego w celu poprawy odporności betonów cementowych na działanie agresywnego środowiska
  • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (zawierających np. Rtęć, Ołów, Cynk, Chrom, Molibden, Selen) do produkcji bezpiecznych i użytecznych wyrobów i uwolnienie terenów zarezerwowanych obecnie pod składowiska tych odpadów.
  • zagospodarowanie eternitu poprzez skutecznie związanie włókien azbestu i wykorzystanie jako wypełniacza w betonie siarkowym,

Siarkobetony produkowane na gorąco, z użyciem polimeru siarki i wypełniaczy, posiadają wysokie parametry wytrzymałości mechanicznej i odporności korozyjnej w agresywnym środowisku (woda morska, kwasy, oleje, ścieki). Jako wypełniacze mogą być stosowane kruszywa mineralne, ale również odpady przemysłowe (pyły, popioły, żużle) lub zasolone piaski pustynne nie przydatne w technologiach tradycyjnych. Betony siarkowe są szczelne i mają bardzo niską nasiąkliwość. Ich produkcja odbywa się bez stosowania wody. Parametry wytrzymałościowe i użytkowe osiągane są już po kilku godzinach. Z uwagi na właściwości znajdują zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, kolejnictwie, energetyce, budownictwie ogólnym i specjalistycznym, oraz stabilizacji odpadów niebezpiecznych.

Nasza oferta obejmuje :

  • licencje oraz know-how na stosowanie najbardziej efektywnych metod produkcji spoiwa siarkowego, siarkoasfaltu i siarkobetonu,
  • Doradztwo i współpracę w zakresie rozwoju technologii i produktów
  • stałe dostawy polimeru siarki SULSTAR®
  • stałe dostawy modyfikatora mieszanek mineralno-asfaltowych SULSTAR®DA
  • Dostawy wyrobów siarkobetonowych z naszego katalogu wyrobów oraz wg specyfikacji klienta

O firmie

Firma MARBET® WIL Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Firmę stworzyli ludzie, którzy odnieśli i odnoszą również komercyjne sukcesy prowadząc od ponad trzydziestu lat znaną na polskim i międzynarodowym rynku firmę MARBET Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Białej. Siedziba firmy MARBET® WIL Sp. z o.o. znajduje się w Bielsku Białej, a zakład produkcyjny jest w Gliwicach.

MARBET® WIL Sp. z o.o. jako jedyna firma na świecie posiada technologię, która umożliwia przekształcenie siarki stałej lub płynnej w spoiwo siarkowe SULSTAR – cement siarkowy, którego zastosowanie jest szersze niż tradycyjnego cementu portlandzkiego.

SULSTAR może być spoiwem w wyrobach siarkobetonowych, dodatkiem zastępującym część bitumu w asfaltach oraz środkiem tworzącym powłoki ochronne na powierzchniach betonowych. Technologia posiada krajowe i międzynarodowe patenty między innymi: rosyjskie, amerykańskie i chińskie.

Kontakt bezpośredni

Karolina Sobańska

tel.: 32 338 19 40
e-mail: info@marbetwil.pl